Walny Zjazd Delegatów PZKSDelegaci PZKS w czasie obrad zjazdu.

W sobotę 19 kwietnia 2008 r. odbył się w Warszawie, w Centrum Dialogu Społecznego Walny Zjazd 114 Delegatów PZKS z 13 województw, w których zarejestrowane są Oddziały Związku. Zjazd poprzedzony był Mszą św. w intencji członków PZKS, w kościele św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży, którą odprawił Asystent kościelny PZKS w Archidiecezji Warszawskiej, Ks. dr Ryszard Halwa. Zjazd otworzył ustępujący prezes, a przemówienie wstępne o celach i zadaniach katolików świeckich wygłosił Ks. dr Piotr Steczkowski z Rzeszowa.

Następnie przewodniczącym Zjazdu wybrany został Pan Andrzej Puszkowski z Lublina. Zjazd wybrał nowe władze krajowe Związku: Zarząd, Komisję rewizyjną i Sąd koleżeński. Prezesem wybrany został dotychczasowy wiceprezes, dr Ryszard Gajewski z Lublina. Wieloletni prezes Wiesław Gwiżdż mianowany został prezesem honorowym. Zjazd przyjął szereg uchwał dotyczących spraw wewnętrznych Związku oraz "Oświadczenie" w obronie Kościoła, zamieszczone poniżej.

 

OŚWIADCZENIE WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU KATOLICKO-SPOŁECZNEGO

przyjęte 19 kwietnia 2008 r.

Walny Zjazd Delegatów PZKS obradujący w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2008 roku potwierdza, że Związek niezmiennie kieruje się podstawową zasadą przyjętą u jego powstania w roku 1980, zawartą w „Założeniach Ideowych” zaakceptowanych przez Prymasa Tysiąclecia Sługę Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która brzmi:

... „Poczuciu odpowiedzialności dajemy wyraz przynależąc do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, organizacji katolików pragnącej działać na własną odpowiedzialność a zarazem w łączności z Episkopatem Polski. Ta zasada łączności wymaga, abyśmy w swojej służbie narodowi za źródło inspiracji i najwyższy moralny autorytet uznawali Kościół Nauczający a także, by – niezależnie od propozycji płynących z innych ośrodków ideowych – za przesłankę ostateczną i rozstrzygającą przy zajmowaniu stanowiska wobec współczesnych problemów uznawali naukę społeczną Kościoła i wskazania Episkopatu Polski”.

Wierni tej zasadzie, przedstawiciele PZKS z całej Polski wyznają z wiarą, że według formuły Katechizmu Kościoła Katolickiego (art. 6 rozdz. 3 „Sakrament święceń” III 1558) ...biskupi w sposób szczególny i dostrzegalny przejmują rolę samego Chrystusa, Mistrza, Pasterza i Kapłana i w Jego Osobie (in Eius persona) działaja. Biskupi zatem, przez danego im Ducha Świętego, stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami”.

Walny Zjazd Delegatów PZKS podkreśla, że Biskupi zgromadzeni w Konferencji Episkopatu Polski stanowią sacrum – widomy znak naszej wiary – którego słuchamy, bronimy go i jesteśmy mu posłuszni. Obrażanie Biskupów jest obrażaniem uczuć religijnych wierzących katolików. Obrażanie uczuć religijnych jest zakazane z mocy obowiązującego u nas prawa. Walny Zjazd Delegatów PZKS stwierdza ze stanowczą dezaprobatą, że prawo to jest obecnie stale łamane. Nasila się kampania wrogości wobec Biskupów, inspirowana przez określone ośrodki ideowe, których celem jest zniszczenie autorytetu Kościoła w opinii publicznej Polaków. Ośrodki te posiłkują się potężnym orężem w postaci znacznej części mediów, kreujących negatywny wizerunek Kościoła na zamówienie zasobnych mocodawców krajowych i zagranicznych. Razi ich wysoki autorytet moralny Kościoła w społeczeństwie polskim. Czynią więc duże wysiłki, aby poprzez szerzenie dezinformacji, oszczerstwa i kalumnie zniweczyć ugruntowane zaufanie milionów katolików do swoich pasterzy – w myśl biblijnej zasady; „uderz w pasterza a rozproszą się owce”. Kościół katolicki w Polsce swój autorytet społeczny osiągnął nie przez „sojusz tronu i ołtarza”, lecz dzięki mężnej obronie narodu w czasach niewoli, ucisku i upodlenia, - od zaborów i eksterminacji polskości przez okupanta hitlerowskiego do totalitarnego systemu epoki PRL-u. Świadomi swojej historii Polacy tej roli Kościoła nie zapomną!

PZKS łączy się z większością katolickiego społeczeństwa polskiego w obronie Kościoła i jego Biskupów. Nie zgadzamy się na zepchnięcie ich do sfery kultu i prywatności. Biskupi mają prawo do obecności w życiu publicznym i do formułowania swoich – i naszych – przekonań, także tych, które są innym niewygodne. Nie chodzi o przemilczanie kwestii kontrowersyjnych, wymagających rzeczowej debaty, lecz o haniebny sposób dezawuowania spraw i Osób, które dla wielu są godne najwyższego szacunku.

Episkopatowi Polski Walny Zjazd Delegatów PZKS składa wyrazy należnej czci i zapewnia o łączności w czynach i modlitwie. Szczęść Boże!

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com